Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตั้งอยู่ที่บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร บนถนนพิบูล - บุณฑริก อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 55 กิโลเมตร

 

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100.80 ตารางกิโลเมตร (60,435 ไร่) แยกได้ดังนี้

 

อาณาเขต

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้

 

ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย สามารถปลูกพืช และทำนาได้อีกยังมีคลองชลประทานสายใหญ่ไหลผ่านตลอดปี ตำบลดอนจิก จึงมีการทำนาปรัง และปลูกพืชสวนกันเป็นจำนวนมาก

 

เขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านดอนจิก นายนิรันดร์ ดุจดา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี่ นายพยอม เลี่ยมทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ นายอำพร กอแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งคำ นายทองพูล เจริญผล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านนาดี นายศักดิ์ศรี พูลชัย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน นายประกาย ธรรมพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม นายวินัย  นามโย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี นายไพบูลย์  ทองสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง นายไสว จันทร์สุข ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง นายอาทิตย์ มาลาสาย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด นายอดิศร พุ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านแสง นายสนธยา แน่นดี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่ นายสมศักดิ์ ปรองดอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก นายจำนงค์ บัวใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด นายนารี ละดาดก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ นายพิชัย สุพงษ์ กำนัน
หมู่ที่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี นายทองจันทร์ พุ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม นายแหลมชัย คำเพราะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน นายถวิล ยืนมั่น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ นายสวิช เส้นเกษ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ผาสุข นายจันทร์มอญ ดุจดา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข นายนภดล ประทีปทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา นายทวี วงศ์โสภา ผู้ใหญ่บ้าน

 

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

     ประชากรในเขต อบต.ดอนจิก ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ

     หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

 

ประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 14,292 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 7,123 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 7,169 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง
หมู่ที่ 1 บ้านดอนจิก 402 1,308 631 677
หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี่ 171 582 288 294
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ 285 991 488 503
หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งคำ 259 997 500 497
หมู่ที่ 5 บ้านนาดี 169 628 320 308
หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน 173 541 258 283
หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม 77 303 149 154
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี 251 567 271 297
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง 308 1,173 589 584
หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง 179 600 297 303
หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด 90 306 163 143
หมู่ที่ 12 บ้านแสง 96 295 150 145
หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่ 171 686 345 341
หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก 326 1,044 535 509
หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด 124 424 215 209
หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ 211 668 330 338
หมู่ที่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี 221 709 355 354
หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม 115 440 202 238
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน 117 484 244 240
หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ 76 317 167 150
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ผาสุข 76 294 141 153
หมู่ที่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข 128 517 268 249
หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา 153 562 282 280
  รวม 4,178 14,436 7,249 3,456

 

การศึกษา

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

 

สาธารณสุข

     อบต.ดอนจิก มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     อบต. ดอนจิก มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

          1.หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 17 แห่ง ดังนี้

 

          2. ลำห้วย , ลำน้ำ , คลอง จำนวน 18 สาย ดังนี้

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

งานประเพณี