Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ [ 26/03/61 ]
ราคากลางโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปกลับพร้อมน้ำมัน จำนวน 2 คัน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 14/02/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 [ 25/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 สายเหลี่ยมทอง [ 23/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 สายโนนเจริญ-บ้านบัวทอง [ 23/01/61 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 16/01/61 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 25/12/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แแบบดับเบิ้ลแคบ [ 25/12/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ [ 25/12/60 ]
ราคากลางโครงการจัดชื้อเก้าฮี้พลาสติก [ 18/12/60 ]
ราคากลางโครงการจัดชื้อโต้ะแสตนเลส [ 18/12/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่ผาสุข หมู่ 21 สายหน้าโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ เชื่อมคลองชลประทาน 1R-3L ตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงฮี หมู่ 8 สายแก่นคำ(โคกดอนเสือ) ตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงฮี หมู่ 8 สายบุญพิทักษ์ ตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ 12 ตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงงาม หมู่ 18 ซอยชาลีสินธิ์ ตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก [ 06/12/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด [ 25/09/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 สายโคกสะอาด – ดอนใหญ่ [ 15/08/60 ]
ราคากลางโครงการ “พศกนิกรชาวตาบลดอนจิกน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปกลับพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 7 คัน [ 21/07/60 ]
ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 18 [ 20/07/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 19/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 25/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี่ (ซอยข้างวัดเทพนิมิตร) [ 16/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ (ซอยนางสุกรณ์) [ 16/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี่ (สายหนองกุง) [ 16/03/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด [ 09/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 (ซอยสองหนู) [ 20/02/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านดอนจิก (สายปากคลอง 2R-2R ซอยแสงจันทร์) [ 20/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน (สายกลางบ้าน – ทางหลวงหมายเลข 217) [ 20/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนลำดวน (ซอยแสงจันทร์) [ 20/02/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินคันทางโดยใช้เครื่องจักร บ้านบุ่งคา หมู่ที่ 4 สายข้างวัด - แก่งชมพู ตำบลดอนจิก [ 11/11/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10 สายสวนยางพารา ตำบลดอนจิก [ 08/11/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10 สาย ทล. 217 - คลอง 3R ตำบลดอนจิก [ 08/11/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 สายหน้าโรงไม้ - บ้านนายสมบูรณ์ ตำบลดอนจิก [ 08/11/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10 เส้นภูกระแต ตำบลดอนจิก [ 08/11/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 ซอยทองบาง ถึง ซอยปรีชา ตำบลดอนจิก [ 25/10/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียนดอนจิก ถึง ทางหลวง 217 ตำบลดอนจิก [ 25/10/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตำบลดอนจิก [ 25/10/59 ]
ราคากลางโครงการต่อเติมห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตำบลดอนจิก [ 25/10/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมต่อเวที องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ตำบลดอนจิก [ 25/10/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย อ.ส. บ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22 ตำบลดอนจิก [ 20/10/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22 ตำบลดอนจิก [ 20/10/59 ]
ราคากลางโครงการขุดลอกหนองถ่ม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก [ 20/10/59 ]
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเข้าหมู่บ้านปลายคลองสุด หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด ตำบลดอนจิก [ 20/10/59 ]
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านแสง-แยกบ้านห้วยซันบ๋าฮี หมู่ที่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี ตำบลดอนจิก [ 20/10/59 ]
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสันติภาค หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด ตำบลดอนจิก [ 20/10/59 ]
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี (สายคลองชลประทานม่วงฮี - บ้านโนนกลาง) [ 04/10/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวังแก้ว ซอยสมพรพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทาง 217 หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/10/59 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมและน้ำวังแกว หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 03/10/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมะหรี่ หมู่ที่ 2 [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 5 [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6 [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ที่ 12 [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 สายบ้านดอนจิกน้อย [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 ซอยผลไม้ [ 27/06/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10 [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ่งคำ หมู่ที่ 4 [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเทวา หมู่ที่ 23 [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ผาสุก หมู่ที่ 21 [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 สายบ้านจิกน้อย [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 ซอยผลไม้ [ 12/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองช่างและป้องกันสาธารณภัย [ 11/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุ่งต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ดอนจิก (กองคลัง) [ 11/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุ่งต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 [ 11/02/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/12/58 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจิก (ด้านข้าง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/12/58 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจิก (ด้านหน้า) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/12/58 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านหนองไผ่ - หมู่ 9 บ้านห้วยแดง เชื่อมทางหลวง 217 [ 18/02/58 ]