Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ศุภลักษณ์
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 063-7400189
 
     
 
 
 
นางภูมิใจ ทองทับ
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-5706957
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางบัวหลวง บุญเนตร
 
นางปรียานาถ สายทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 085-0283179
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 080-4648220
     
 
นายรังสิต อุ่นเสมอ
 
นายสง่า ดุจดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-5759690
มือถือ 063-7400189
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-2665580
     
 
 
 
นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-0680965