Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นายสง่า ดุจดา
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
  
นายไกรสรณ์ ทองสวัสดิ์
นายเชวงศักดิ์ โพธิ์งาม
นางสาวขนิษฐา บัวใหญ่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
     
นางพรสุดา กาเผือก
นางธมลวรรณ เนียมพัน
นางอาทิตยาพร บัวใหญ่
ครู
ครู
ครู
     
นางบุดดี สีสาสีมา
นางกรรณิกา คูณตุ้ม
นางวรัญญา วิระพัฒร์
ครู
ครู
ครู
     
นางสมบูรณ์ ศิริมูล
นางสาวรัตนาพร สายบุญ
นางสาวทัศนียา กานัง
ครู
ครู
ครู
     
 
นางสาววรรณภา พรหมดี
นางวิริยะ ไทยธวัช
 
ครู
ครู
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
 
นางพัฒน์นรี โสดาภักดิ์
นายณัฐกิตติ์ จันทะโคตร
นางสาวสุรีย์พร เถาทิพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 
นายตะวัน นารัตน์
นางอาภรณ์ คำลุน
นางอรวรรณ สีหันต์
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นายพรชัย พลอยประเสริฐ
นางสาวปาริชาติ ชมภูประเภท
นางสาววิภาพักตร์ พรหมดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางจินดา สุขสาร
นางนิตยา ฉัตรสุวรรณ
นางยุภาภรณ์ เขียวสะอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางจันสีดา สุขประเสริฐ
นางสะใบแพร ไพรจิตร
นางธาริณี อุปถัมภ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางนวลละออง ใจใหญ่
นางสาวอรอนงค์ คงตางาม
นางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์เพ็ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางสาววรัญญา ดุจดา
นางผะกาวรรณ์ นาคูณ
นางนารอน นาคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
แม่บ้าน ศพด.ห้วยแดง
แม่บ้าน ศพด.หนองไผ่
     
 
นางสาวพรทิพย์ สีสาสีมา
นางสาวธันยนิตฐ์ ผลรักษ์
นางจงจิตร ดุจดา
แม่บ้าน ศพด.ม่วงฮี
แม่บ้าน ศพด.ดอนใหญ่
แม่บ้าน ศพด.ไทรงาม
     
 
นางราตรี พรมดี
นางศิริทิพย์ จันทอง
 
แม่บ้าน ศพด.สมบูรณ์สามัคคี
แม่บ้าน ศพด.ดอนจิก