Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางบัวหลวง บุญเนตร
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายนัฐพล พากโพธิ์
นายกิตติทัต พลานนท์
นางสาวสุวลักษณ์  พรมดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ
     
นายนิวัฒน์ บุณเนตร
นางต้องตาประภา โพธิ์งาม
นางนิกร ปวยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
     
นางนิภาภรณ์ แสนทอง
นายพิเชษฐ์ จันทรคล
นายอนุศิษฏ์ บุตรทองทิม
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
     
 
นางสาววงศ์นภา ช่างเกวียน
นายวุฒินันต์  อำพันธ์
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป
     
นายนัฐวุฒิ สดสุข
นายปารเมศ สีสาสีมา
นายทวีชัย ฝางคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
     
นางสาวชรัณรัตน์ กันยามา
นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา
นายอำนวย ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุข
นางสาวพิทยา บุตรน้อย
นายไพบูลย์ กล้าหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถ
     
นายเดวิท อุปถัมภ์
นายสุมิตร์ บัวใหญ่
นายธีรวัฒน์ พุ่มจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถกระเช้า
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นายดนัย กอแก้ว
นายสี ศิริคูณ
นายจำปา กลิ่นบัว
ผู้มีทักษะด้านคนสวน
ผู้ดูแลแก่งลำดวน
ผู้ดูแลแก่งลำดวน
     
 
นายผดุงศิลป์ คนตรง
นางนารี คำรัตน์
 
นักการภารโรง
แม่บ้าน