Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

 

     วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561ตำบลดอนจิก

 

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561ตำบลดอนจิก และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ,ความซึมเศร้า,ความรู้สึกไม่มีคุณค่าด้านสังคม,รายได้จากการทำงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านห้วยแดง หมู่ 9 ,บ้านแก่งยาง หมู่ 10 ,บ้านดอนใหญ่ หมู่ 13

 

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ,นางบัวหลวง บุญเนตร หัวหน้าสำนักงานปลัด พร้อมพนักงาน ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านห้วยแดง หมู่ 9 ,บ้านแก่งยาง หมู่ 10 ,บ้านดอนใหญ่ หมู่ 13

อ่านเพิ่มเติม...

งานโครงสร้าง ถนนในตำบลดอนจิก,ออกบริการเวทีเครื่องเสียงให้กับประชาชนและบริการช่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

 

      วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้ นายรังสิต อุ่นเสมอ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ในกองช่างออกปฏิบัติหน้าที่ งานโครงสร้าง ถนนในตำบลดอนจิก,ออกบริการเวทีเครื่องเสียงให้กับประชาชนและบริการช่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้ ศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน,เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสม 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปีะจำปี 2561

 

      วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงานออกปฏิบัติหน้าที่ บริการสังคม ขนโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้, ติดตั้งหลอดไฟฟ้า บ้านบุ่งคำ หมู่ 4

 

      วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้พนักงานออกปฏิบัติหน้าที่ บริการสังคม ขนโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้, ติดตั้งหลอดไฟฟ้า บ้านบุ่งคำ หมู่ 4 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านโคกสะอาด ม.15

 

      วันที่ 4 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ,นางบัวหลวง บุญเนตร หัวหน้าสำนักงานปลัด พร้อมพนักงาน ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านโคกสะอาด ม.15  

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 

      วันนี้ 3 มีนาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก , นางภูมิใจ ทองทับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมพนักงาน ได้เข้าร่วม งานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “ เท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล “ ณ อิมแพคเมืองทองธานี กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมะหรี่ ม.2 และถนน คสล.บ้านหนองไผ่ ม.3

 

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มอบหมายให้นายรังสิต อุ่นเสมอ ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูมะหรี่ ม.2 และถนน คสล.บ้านหนองไผ่ ม.3 และมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ งานบริการสังคม เช่น บริการโต๊ะ,เต้น,เก้าอี้,ติดตั้งหลอดไฟฟ้า งานศพบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 และซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ขาด หมู่ 14 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลดอนจิก รับแจ้งเหตุ  ว.40 ออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 20