Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561

Share

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดังนี้ ศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน,เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสม